Services

Bezbedno rukovanje gorivom

Molimo vas da budete naročito oprezni pri rukovanju ili skladištenju goriva

  • Dodir sa benzinom ili drugim tečnim gorivima može da izazove opekotine ili iritaciju kože ili očiju. Takođe može da ostavi fleke na tkanini ili da joj promeni boju
  • Ako vam se gorivo prospe na odeću, odmah skinite taj komad odeće i dobro ga nakvasite vodom što je pre moguće. Ostavite taj komad odeće na otvorenom da se osuši pre nego što ga budete prali
  • Nije dozvoljeno istakanje goriva u odvod ili kolektor, jer može štetno da utiče na životnu sredinu, a postoji i rizik od eksplozije

   

  • Ako vam gorivo dospe na kožu, operite je sa mnogo vode i sapuna. Ako vam gorivo dospe u oči, ispirajte ih sa mnogo tekuće vode barem 15 minuta. Ako je bol veoma jak, potražite lekarsku pomoć
  • Dugotrajna izloženost isparenjima od goriva može da ugrozi vaše zdravlje
  • Označite goriva i čuvajte ih u sertifikovanim posudama / kanisterima na hladnom mestu sa dobrim provetravanjem, van domašaja dece

                                                                                                                 

Punjenje prenosivih kanistera

Radi vaše bezbednosti i bezbednosti naših zaposlenih, molimo vas da se strogo pridržavate sledećih pravila:

  • Punite samo kontejnere koji odgovaraju nameni i koji imaju oznaku da su sertifikovani za prenos zapaljivih tečnosti. Takve kanistere možete da nabavite u prodavnicama alata, prodavnicama opreme za čamce i brodove, prodavnicama opreme za vozila ili na maloprodajnim benzinskim stanicama. Gorivo može da progrize obične plastične kanistere, dok stakleni kanisteri mogu da se polome
  • Radi vaše bezbednosti, na našim maloprodajnim stanicama možemo da vam posudimo odgovarajući kanister za gorivo ako ne želite da ga kupite
  • Izbegavajte punjenje neodgovarajućih, neobeleženih kanistera gorivom iz pumpi za gorivo
  • Uvek punite sertifikovane kanistere na zemlji, napolju, sa mlaznicom uvučenom do kraja u kanister. Kanister napunite polako, i ne do vrha. Politika kompanije Coral dozvoljava punjenje kanistera čija je zapremina najviše 25 litara

Sipanje goriva u vozila

Budite naročito oprezni kada skidate poklopac rezervoara na vozilu. Tokom određenih uslova koji vladaju u suvoj i toploj klimi, statički elektricitet sa nekih vrsta odeće može da zapali naftna isparenja na otvoru rezervoara. Proverite da li ste izvukli mlaznicu iz rezervoara pre nego što uključite motor vozila.

 

Radi vaše bezbednosti i bezbednosti naših zaposlenih, nemojte da ulazite na maloprodajnu stanicu kada je u toku istakanje goriva iz cisterne. 

 

Statički elektricitet

Razumevanje statičkog elektriciteta

Suvi klimatski uslovi pogoduju stvaranju statičkog elektriciteta. Glavni izvori su: trenje goriva u cevi za punjenje, prosipanje goriva i njegova uzburkanost u rezervoaru tokom sipanja.

Statički elektricitet može da se stvori kada uđete u vozilo tokom sipanja goriva. Kada ponovo izađete i posegnete za mlaznicom, može da dođe do oslobađanja elektriciteta na mestu punjenja i do zapaljivanja isparenja goriva, što može da dovede do požara.

Izbegavanje statičkog elektriciteta

Mere opreza vezane za statički elektricitet:

Naši zaposleni nose odgovarajuću odeću koja sprečava stvaranje statičkog elektriciteta, i tu su da vam pomognu.

 

Ako koristite pumpu sa samo-posluživanjem, oslobodite statički elektricitet podalje od mlaznice pumpe (na primer tako što ćete dodirnuti neki metalni deo vašeg vozila) pre nego što dodirnete pumpu za gorivo ili otvor vašeg rezervoara. Takođe ga oslobodite kada prilazite prostoru za sipanje goriva da biste platili našem kasiru.


NEMOJTE da ulazite u vozilo tokom sipanja goriva - čekajte napolju. Ako morate da uđete u vozilo, oslobodite statički elektricitet na način koji je gore naveden, tako što ćete dodirnuti neki metalni deo vašeg vozila.

 

Koristite samo prekidač za sipanje na mlaznici pumpe i nikada ne ostavljajte mlaznicu bez nadzora.