Services

Politika onlajn privatnosti

Poslednji put ažurirano 25. maja 2018. godine

 

Dobrodošli na naš veb-sajt.

Naša kompanija ozbiljno shvata privatnosti svojih klijenata. Ovo Obaveštenje o privatnosti služi da vas obavesti na koji način kompanija štiti privatnost vaše komunikacije i prikuplja, obrađuje, koristi i čuva vaše lične podatke preko našeg veb-sajta, kao i o pravima koje imate na izuzimanje od prikupljanja i obrade vaših ličnih podataka. Posećivanjem našeg veb-sajta i korišćenjem naših usluga potvrđujete da ste pročitali i u potpunosti uzeli u obzir ovo Obaveštenje o privatnosti.

Ovo Obaveštenje o privatnosti se primenjuje samo na naš veb-sajt pod domenom najvišeg nivoa. Korisnici treba da budu svesni da naš veb-sajt takođe može da sadrži linkove ka drugim veb-sajtovima, ali naša kompanija ne može da snosi odgovornost za praksu obrade podataka ili za sadržaj tih veb-sajtova.

 

 1. Predmet

 

1.1. Ovo Obaveštenje uspostavlja uslove i odredbe kojima se kompanija rukovodi kako bismo zaštitili privatnost naših klijenata. Ono opisuje uslove pod kojima možemo da vršimo bilo kakvo prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka i obezbedimo njihovu poverljivost ("Obaveštenje o privatnosti").

1.2. Kompanija zadržava pravo da izmeni ili ažurira ovo Obaveštenje o privatnosti kad god to smatra za shodno, i sve izmene će stupiti na snagu trenutkom njihovog pojavljivanja onlajn na trenutnoj veb-stranici ili veb-sajtu.

1.3. Ako se bilo koja odredba ovog Obaveštenja o privatnosti proglasi nevažećom ili neprimenjivom, ona će biti isključena iz ovog Obaveštenja o privatnosti, koje će u potpunosti ostati na snazi sve do nivoa do kojeg ne dolazi do promene prvobitne namene ovog Obaveštenja o privatnosti u materijalnom smislu.

 

 1. Principi obrade podataka

U potpunosti poštujemo vaše osnovna prava i smatramo zaštitu vaše privatnosti najvišim prioritetom naše kompanije. U tom smisli, prilikom obrade vaših ličnih podataka, rukovodimo se sledećim osnovnim principima:

2.1. Vaše lične podatke podnostimo za legitimnu obradu i održavamo punu transparentnost vezano za način na koji postupamo sa vašim ličnim podacima.

2.2. Prikupljamo i obrađujemo vaše podatke samo u tačno određene, eksplicitne i legitimne svhe kao što je navedeno u ovoj politici, i ne obrađujemo ih dalje na način koji nije u skladu sa tim namenama.

2.3. Vaše lične podakte obrađujemo samo do nivoa koji je prikladan i relevantan za gorenavedene namene, a njihovo obrađivanje ograničavamo na meru koja je neophodna za te namene.

2.4. Činimo razumne napore da uz vašu pomoć obezbedimo da vaši obrađeni podaci budu tačni i, gde je to neophodni, ažurirani vezano za svrhu njihove obrade, čineći sve razumne korake da ih odmah izbrišemo ili ispravimo u slučaju da nisu tačni.

2.5. Vaše lične podatke čuvamo u obliku koji vam omogućava da se identifikujete samo tokom vremena potrebnog za gorenavedene svrhe obrade.

2.6. Vaše lične podatke obrađujemo na način koji garantuje njihovu bezbednost korišćenjem odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera.

2.7. Ne nameravamo da dalje obrađujemo vaše lične podatke u druge svrhe osim onih radi kojih su i prikupljeni.

2.8. Obaveštavamo vas da niste obavezni da dostavite svoje lične podatke i da nema nikavih posledica ako izaberete da ih ne dostavite.

2.9. Bez predrasuda prema onome što je navedeno u ovoj politici, mi nećemo otkriti ili preneti vaše lične podatke trećoj strani bez vaše saglasnosti, osim ako to nije dozvoljeno zakonom ili našim ugovorom sa vama.

2.10. Obaveštavamo vas da vaše lične podatke nećemo preneti nekoj trećoj državi ili međunarodnoj organizaciji za koju ne važi odluka Evropske komisije na osnovu Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

2.11. U principu, pridržavamo se svih relevantnih zakona i naših zakonskih obaveza u svojstvu kontrolora podataka za vaše lične podatke.

 

 1. Vrsta podataka koji se prikupljaju

U trenutku (a) pristupanja i tokom korišćenja našeg veb-sajta, (b) tokom procesa kupovine proizvoda / usluga, možda čete dostaviti sledeće vrste ličnih podataka našoj kompaniji:

3.1. U trenutku vašeg pristupanja i tokom korišćenja našeg veb-sajta

 • IP adresa.
 • Podaci o uređaju koji koristite
 • Opšti podaci o komunikaciji.
 • Podaci o pregledanju interneta.
 • Informacije o korisničkim preferencama vezanim za proizvode / usluge na veb-sajtu.

3.2. U trenutku prihvatanja dobijanja reklamnih oglasa (npr. baneri, hiperlinkovi ili plag-inovi) i bilo koje druge vrste komercijalne komunikacije koja je postavljena na ili se komunicira preko veb-sajta ili preko naših kanala na društvenim medijima:

 • Svi lični podaci koje direktno dostavite.
 • Informacije na osnovu kojih nije moguća lična identifikacija vezane za popularnost takvih komercijalnih komunikacija.

3.3. Bilo koje druge informacije na osnovu kojih je moguća lična identifikacija koje direktno dostavite tokom korišćenja naših usluga elektronske trgovine ili tokom interakcije sa našim kanalima na društvenim medijima.

3.4. Naša kompanija ne prikuplja niti na bilo koji način ima pristup specijalnim kategorijama ("osetljivim") ličnih podataka ili podacima vezanim za krivine osude ili učinjena krivična dela od strane naših klijenata. Imate obavezu da se uzdržite od postavljanja takvih podataka koji se tiču vas ili trećih lica. U slučaju da postavite takve podatke na naš veb-sajt, oni će biti uklonjeni čim ih budemo uočili. Ne snosimo nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojem trećem licu za bilo kakvu obradu osetljivih podataka usled vaših radnji ili omaški kojima se krši ova obaveza.

 

 1. Svrha i pravna osnova obrade podataka

4.1. Lični podaci neophodni za navigaciju i korišćenje našeg veb-sajta se prikupljaju i obrađuju od strane naše kompanije u skladu sa Članom 6 § 1 (b) GDPR-a u sledeće svrhe:

 • Tehničke mogućnosti radi nesmetanog rada našeg veb-sajta.
 • Jednostavnost u korišćenju našeg sajta.
 • Poboljšanje vašeg onlajn iskustva dok se krećete po našem sajtu i koristite ga.
 • Beleženje navika korisnika putem korišćenja anonimnih statističkih podataka.

4.2. Lični podaci neophodni za pružanje naših usluga u okviru našeg ugovornog odnosa se prikupljaju i obrađuju od strane naše kompanije u skladu sa članom 6 § 1 (b) GDPR-a u sledeće svrhe:

 • Ispunjavanje naših ugovornih obaveza prema našim korisnicima i klijentima.
 • Trenutno, adekvatno i efikasno pružanje naših usluga.
 • Komuniciranje sa našim klijentima u okviru pružanja naših usluga i rešavanja bilo kakvih žalbi.
 • Unapređenje, upravljanje i procena naših proizvoda i usluga kako bismo u što većoj meri zadovoljili potrebe naših klijenata.
 • Administriranje, organizovanje i funkcionisanje našeg poslovanja.
 • Upravljanje našom klijentelom.
 • Vansudska ili sudska upotreba za zaštitu naših zakonitih prava i interesa.

4.3. Naša kompanija prikuplja i obrađuje vaše lične podatke isključivo u gorenavedene svrhe i samo u obimu koji je krajnje neophodan da bi se one efikasno ispunile. Prikupljeni podaci su relevantni, prikladni i ne prevazilaze obim koji je potreban vezano za gorenavedene svrhe, pri čemu težimo da ih održavamo tačnim i ažurnim. Pored toga, vaši podaci se čuvaju samo tokom perioda koji je potreban da bi se ispunile gorenavedene svrhe, radi kojih su prikupljeni i obrađeni, i nakon toga bivaju izbrisani.

 

 1. Saglasnost

5.1. Naša kompanija može da obrađuje lične podatke samo uz vašu punovažnu saglasnost u sledeće svrhe:

 • U svrhe komercijalne komunikacije, marketinga i reklamiranja naših usluga ili usluga trećih lica preko SMS poruka, telefona, elektronske pošte, interneta, faksa, pošte, društvenih medija i/ili bilo kojeg drugog prikladnog kanala komunikacije.
 • U svrhe personalizovanog istraživanja tržišta i/ili analize, kako bi se bolje razumele vaše potrebe, preference, interesovanja, iskustva i/ili navike u svojstvu potrošača.
 • Da bi se uspostavio i vodio bilo koji program nagrađivanja.

5.2. Vi nam dajte vašu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u gorenavedene svrhe putem elektronske izjave na način koji se jasno razlikuje od ostalih saglasnosti ili obaveštenja i na razumljivom i lako dostupnom formularu koji koristi jasan i svakodnevni jezik. Vaša saglasnost je data vašom slobodnom voljom i vaši lični podaci se daju bez da ta odredba predstavlja pravnu ili ugovornu obavezu ili zahtev od strane naše kompanije radi ispunjavanja naših međusobnih ugovornih obaveza.

5.3. Imate pravo da povučete vašu saglasnost u bilo kom trenutku. Povlačenje vaše saglasnosti ne utiče na zakonitost postupanja sa vašim podacima pre povlačenja saglasnosti. Vaša saglasnost se povlači na isti način na koji je i data.

 

 1. Primaoci podataka

6.1. Naša kompanija deli vaše podatke sa svojim podružnicama u procesu ispunjavanja svrhe obrade podataka na nivou Grupe.

6.2. Naša kompanija ne deli vaše lične podatke niti povezuje svoju bazu podataka ni sa jednim trećim licem, državnim organima ili drugim organizacijama iz finansijskih ili bilo kojih drugih razloga.

6.3. Radi ispunjavanja svrha navedenih u ovom Obaveštenju, naša kompanija može da obezbedi pristup ili izvrši prenos sledećih vrsta vaših podataka sledećim licima koja vrše obradu:

 • Vaših ličnih podataka našim internet- i hosting-provajderima u svrhu hostinga.
 • Vaših ličnih podataka našim provajderima za IT održavanje i podršku radi nesmetanog rada veb-sajta i naših informacionih i komunikacionih sistema.
 • Podataka o ponašanju potrošača i kontakt-informacija drugim kompanijama koji se bave marketingom i reklamiranjem radi komercijalne komunikacije, marketinga i reklamiranja naših usluga ili usluga trećih lica.
 • Vaših ličnih podataka eksternim konsultantima kako bi nam pružili uslugu analize podataka.

6.4. Obrada vaših ličnih podataka od strane naših gorenavedenih obrađivača podataka se obavlja pod našom kontrolom i nalogom, i podleže istoj politici zaštite privatnosti ili politici koja obezbeđuje barem isti nivo zaštite.

6.5. U slučaju da to zahteva sud ili neki drugi državni organ, ili u bilo kojem drugom slučaju u kojem to predstavlja našu zakonsku obavezu, naša kompanija može da prenese vaše lične podatke državnim organima do nivoa određenog zakonom, bez da vas o tome prethodno informiše.

 

 1. Bezbednost podataka i poverljivost

7.1. Da bi se obezbedila pravilna upotreba i integritet vaših ličnih podataka, i da bi se sprečilo da im neko neovlašćeno ili slučajno pristupi, obrađuje ih, izbriše ih, izmeni ih ili ih koristi na drugi način, naša kompanija primenjuje odgovarajuća interna pravila i preduzima sve odgovarajuće organizacione, tehničke, fizičke, logičke i proceduralne bezbednosne mere, kao i tehničke standarde, u skladu sa primenjivim zakonima i propisima.

7.2. Obrada vaših podataka od strane naše kompanije se vrši na način koji obezbeđuje njihovu poverljivost i fiziičku i logičku bezbednost, uzimajući u obzir najnoviji razvoj, troškove implementacije i prirodu, obim, kontekst i svrhu obrade, kao i rizike po vaša prava i slobode, koji su primenjivi u svim okolnostima.

7.3. Vaše lične podatke obrađuju isključivo ovlašćena lica u našoj kompaniji, koja su obavezana strogim pravilima o poverljivosti.

 

 1. Zadržavanje ličnih podataka

8.1. Vaše lične podatke svaki put zadržavamo onoliko koliko je neophodno u svrhu zbog koje se obrađuju.

8.2. Naša kompanija može da zadrži vaše lične podatke nakon isteka svrhe zbog koje se obrađuju u sledećim ograničenim slučajevima:

 • U slučaju da za to postoji zakonska obaveza na osnovu relevantnih zakonskih odredbi.
 • Iz razloga poreske i revizije socijalnog osiguranja tokom zakonom propisanog perioda.
 • U svrhe istraživanja i statističke svrhe ili radi bolje organizacije našeg poslovanja, uz uslov da dođe do anonimizacije ili pseudonimizacije vaših podataka.
 • U slučaju da postoje bilo kakva potraživanja prema našoj kompaniji, koliko god je neophodno da odbranimo naša prava i legitimne interese pred bilo kojim nadležnim sudom ili drugim državnim organom.

8.3. Nakon perioda zadržavanja, vaši lični podaci se brišu iz naših baza podataka i iz naših sistema u skladu sa našom politikom zaštite podataka i uz uslov da njihovo zadržavanje više nije neophodno radi ispunjavanja gorenavedenih svrha.

 

 1. Vaša prava

9.1. Bez predrasuda prema primenjivom zakonu i u skladu sa bilo kakvim ograničenjima koja proističu iz njega, imate sledeća prava:

 • Da zahtevate pristup vašim ličnim podacima i informacijama vezanim za njihovu obradu i da dobijete njihov primerak.
 • Da zahtevate ispravljanje bilo kakvih vaših netačnih ili nedostajućih ličnih podataka.
 • Da zahtevate brisanje vaših ličnih podataka.
 • Da zahtevate ograničavanje obrade vaših ličnih podataka u slučajevima koji su jasno definisani zahtevom.
 • Da zahtevate prenos vaših ličnih podataka na drugog kontrolora u struktuiranom, široko korišćenom i mašinski čitljivom formatu (npr. CD).
 • Da stavite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u slučajevima koji su jasno definisani zahtevom.
 • Da stavite prigovor na odluku koja je doneta isključivo na osnovu automatske obrade, uključujući i profilisanje, a koja ima uticaja na vas ili vas u značajnoj meri pogađa. Bilo kakvi zahtevi koji se odnose na sve gorenavedeno se dostavljaju u pisanoj formi preko načina kontaktiranja koji su navedeni u ovom Obaveštenju.

9.2. Naša kompanija će odgovoriti na bilo koji od vaših zahteva u roku od mesec dana nakon prijema. Uz prethodno obaveštenje, ovaj rok može da se produži za dodatna dva meseca ako je neophodno, uzimajući u obzir složenost zahteva i broj drugih zahteva koji su u obradi. U slučaju da vaš zahtev bude odbijen, dobićete odgovarajuće objašnjenje o razlogu odbijanja.

9.3. Ako vaš zahtev ne ispunjava preduslove primenjivog zakona, naša kompanija zadržava pravo da ili: (a) naplati razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove dostavljanja informacija ili komunikacije ili izvršavanja zahtevanih radnji, ili (b) odbije vaš zahtev.

9.4. U slučaju bilo kakve kršenja vaših ličnih podataka, koje može dovesti vaša prava i slobode u veliki rizik, i pod uslovom da to ne potpada pod neki od izuzetaka koji su eksplicitno navedeni u primenjivom zakonu, mi ćemo vas o tome bez odlaganja obavestiti.

9.5. Ako postoje bilo kakve sumnje vezane za identitet lica koje podnosi zahtev, zadržavamo pravo da zahtevamo dostavljanje dodathin informacija neophodnih za potvrdu njegovog / njenog identiteta.

9.6. Ako su vaša prava prekršena, obaveštavamo vas da imate pravo da podnesete žalbu grčkoj Službi za zaštitu podataka ili bilo kojem drugom nadzornom državnom organu.

 

 1. Vaše obaveze

10.1. Korišćenjem našeg veb-sajta i dostavljanjem vaših ličnih podataka uz vašu saglasnost, prihvatate da ste u obavezi da navedete vaše stvarne, tačne i potpune informacije koje zahteva naša kompanija. Pored toga, morate da obavestite našu kompaniju o svim promenama u vašim podacima, kako bi oni bili ažurni i tačni.

10.2. Prihvatate da kompanija može da izbriše, unakrsno proveri, dopuni ili izmeni informacije koje vi dostavite na osnovu informacija koje su na zakonit način pribavljene od trećih lica. U tom slučaju, naša kompanija će vas o tome obavestiti u skladu sa primenjivim zakonom.

10.3. Korišćenjem našeg veb-sajta potvrđujete da ste stariji od šesnaest (16) godina. Ukoliko ste mlađi od šesnaest (16) godina, imate obavezu da se uzdržite od bilo kakvog korišćenja našeg veb-sajta i od bilo kakvog prenošenja vaših ličnih podataka bez saglasnosti osobe koja je vaš roditelj ili zakonski staratelj. Ukoliko se ne pridržavate gorenavedenih obaveza, morate o tome odmah da obavestite našu kompaniju. U svakom slučaju, korišćenjem veb-sajta, prihvatate da naša kompanija ne snosi odgovornost za vaše kršenje gorenavedenih obaveza do mere do koje nije u mogućnosti, čak i ako je za to potreban razuman trud, da potvrdi vaše godine starosti ili da dobije saglasnost vašeg staratelja.

 

 1. Kolačići

11.1. Naš veb-sajt koristi kolačiće (cookies). Za više informacija, molimo vas da pogledate naše Obaveštenje o kolačićima ovde.

 1. Međunarodna nadležnost i primenjivi zakon

12.1. Bilo kakav spor između vas i naše kompanije koji nastane iz ili u vezi sa temom ovog Obaveštenja o privatnosti će biti rešavan i tumačen u skladu sa grčkim zakonima, bez obzira na principe preklapanja zakona i potpadaće pod ekskluzivnu nadležnost odgovarajućih sudova u Atini u Grčkoj.

12.2. Ako neka odredba ovog Obaveštenja o privatnosti bude poništena odlukom kompetentnog suda kao nezakonita, nevažeća ili neprimenjiva, to neće uticati na važenje i primenjivost njegovih ostalih odredbi, koje će u potpunosti ostati na snazi i biće primenjivane u skladu sa tim.

 

 1. KONTAKT

13.1. Za bilo koje zahteve u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka, možete da se obratite našem Službeniku za zaštitu podataka na sledeću adresu: