Services

Uslovi i odredbe

Naša kompanija

Ovaj veb-sajt pripada kompaniji "Coral S.A.", koja je registrovana u Grčkoj kao akcionarsko društvo. Broj registracije 33489/01 ΑΤ/Β/95/Β/95/168 (2011) i broj u Opštem elektronskom privrednom registru (GEMI) 122222201000, sa registrovanom kancelarijom u Marusiju, Atika, 12A Irodou Attikou St., GR-15124, Grčka.

Sva korporativna imena, oznake i proizvodi koji su spomenuti na ovom veb-sajtu uživaju prava svojih zakonskih vlasnika.

Ograničenje odgovornosti

Coral ne garantuje tačnost, potpunost ili pravovremenost bilo koje informacije, mišljenja, zaključka ili preporuke date na ovom veb-sajtu i, uz izuzetak odgovornosti koja se ne može zakonski isključiti, Coral neće snositi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja može da nastane, direktno ili indirektno, na štetu posetioca/korisnika usled oslanjanja na bilo koju informaciju, mišljenje, zaključak ili preporuku datu na ovom veb-sajtu, bez obzira da li je taj gubitak ili šteta nastala usled greške ili nemara od strane kompanije Coral ili na neki drugi način.

Pored toga, Coral ne garantuje da će ovaj veb-sajt u svakom trenutku biti bezbedan od virusa ili nekih drugih štetnih elemenata i stoga neće snositi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koju korisniku prouzrokuje virus ili neki drugi razlog tokom posete, korišćenja ili pregledanja ovog veb-sajta.

Coral zadržava pravo da u svakom trenutku vrši izmene ili ispravke sadržaja ovog veb-sajte ili da prekine ili suspenduje njegov rad bez prethodne najave.

 

Zaštita intelektualne i industrijske svojine

Ovaj veb-sajt sadrži tekstove, ilustracije, logotipe, grafičke prikaze, slike, podatke i programe koji su, uključujući i način njihovog prikazivanja, zaštićeni odredbama vezanim za intelektualnu i industrijsku svojinu i nalaze se ili u potpunom i ekskluzivnom vlasništvu kompanije Coral ili kompanija poseduje licence za njihovo korišćenje.

Sadržaj ovog veb-sajta ne sme, u celini ili delimično, biti predmet reprodukovanja, emitovanja ili distribucije, prodaje, ni komercijalnog korišćenja na bilo koji način od strane bilo kojeg korisnika bez prethodne pisane saglasnosti kompanije Coral.

Bilo kakva neovlašćena upotreba oznaka, logotipa ili prepoznatvljivih marki koje se pojavljuju na ovom veb-sajtu je zabranjena.

Korisnik nema dozvolu da vrši izmene na ovom veb-sajtu ili da na bilo koji način utiče na njegov rad, ili da dovodi durge u zabludu na bilo koji način vezano za stvarnog provajdera ovog veb-sajta.

 

Linkovi ka i sa drugih veb-sajtova

Coral neće snositi bilo kakvu odgovornost za bilo koji veb-sajt koji sadrži linkove ka ovom veb-sajtu ili sa njega.

Povezivanje na bilo koji veb-sajt se vrši isključivo na odgovornost posetioca / korisnika.

 

 Primenjivi zakon i nadležnost

Uslovi i odredbe za korišćenje ovog veb-sajta, i bilo koji njihov dodatak, promena ili izmena, se upravljaju i dopunjuju zakonima Grčke.

Svi sporovi koji proisteknu usled korišćenja ovog veb-sajta potpadaju pod isključivu nadlećnost sudova u Atini. Primenjivaće se grčki zakoni.